Regulamin - Szczegółowe Warunki Produktu Netskaner

Do Ogólnych Warunków Umowy o Zamieszczenie Reklamy/Informacji (zwanych dalej OWU) zostają dodane/zmienione następujące zapisy:


 1. Definicje użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy (OWU) oznaczają:
  Umowa/Aneks — Umowa/Aneks o Zamieszczenie Reklamy/Informacji w Produkcie Wydawcy;
  Warunki płatności — Ogólne Zasady Płatności;
  Produkt — Produkty oferowane przez Wydawcę, m.in. NETskaner
  NETskaner — system do zarządzania obecnością online przez Zamawiającego dostępny pod adresem netskaner.netin.pl
  Profil Lokalizacji – prezentacja opisująca pojedynczą lokalizację firmy zdefiniowaną poprzez jednoznaczny adres wskazany przez Zamawiającego, zawierająca m.in. nazwę, dane teleadresowe, branże.
 2. Realizacja zamówienia produktu NETskaner będzie odbywać się na podstawie Umowy o Zamieszczenie Reklamy/Informacji lub Aneksu oraz formularza „Szczegółowe Warunki Produktu NETskaner”.
 3. Przedmiotem Umowy/Aneksu jest udostępnienie narzędzia NETskaner dla Zamawiającego oraz przygotowanie Profilu Lokalizacji Zamawiającego przez Wydawcę.
 4. NETskaner obejmuje/umożliwia następujące usługi: zweryfikowanie istnienia i poprawności danych Profilu Lokalizacji Zamawiającego w wybranych serwisach internetowych (m.in. Panorama Firm, Google, Facebook), utworzenie i/lub aktualizacja Profilu Lokalizacji Zamawiającego w wybranych serwisach internetowych, możliwość stworzenia rozbudowanej prezentacji oraz aktualizacji danych w Profilu Lokalizacji Zamawiającego samodzielnie przez Zamawiającego, kontrola poprawności danych oraz monitoring recenzji na temat profilu Zamawiającego w wybranych mediach społecznościowych przez Zamawiającego.
 5. Umowa/Aneks zostanie zrealizowana w terminie 7 dni przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy.
 6. Wydawca przekaże Zamawiającemu dane do logowania w systemie NETskaner po utworzeniu Profilu Lokalizacji.
 7. Zamawiający w szczególności zobowiązuje się do dostarczenia Wydawcy informacji oraz wszystkich materiałów (w tym graficznych) niezbędnych do przygotowania Profilu Lokalizacji Zamawiającego.
 8. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Umowy/Aneksu na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego lub realizacji jej elementu jeśli uzna, że informacje lub materiały graficzne nie spełniają wymogów technicznych albo jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego. W powyższej sytuacji Wydawca może odstąpić od Umowy/Aneksu lub wyznaczyć Zamawiającemu dodatkowy termin do ponownego dostarczenia informacji lub materiałów graficznych.
 9. Wydawca w celu realizacji Umowy/Aneksu może korzystać ze współpracy z podwykonawcą. Wydawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za swoje własne.
 10. Podczas zawierania Umowy/Aneksu lub w trakcie jej realizacji, Zamawiający może zamówić Usługi dodatkowe, opisane w Cenniku dostępnym u Przedstawiciela Działu Sprzedaży.
 11. Wydawca może powstrzymać się od realizacji Umowy/Aneksu w przypadku braku wymaganej wpłaty według Warunków płatności dołączonych do Umowy/Aneksu. Pierwsza wpłacona rata pokrywa koszty manipulacyjne i nie podlega zwrotowi.
 12. Zamawiający oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej do znaków towarowych i logotypów dostarczonych Wydawcy w celu realizacji Umowy/Aneksu lub samodzielnie umieszczonych w NETskaner oraz, że ich treść i forma nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za powyższe naruszenia, w tym w szczególności praw dotyczących własności intelektualnej, wynikających z użycia w NETskaner jakiegokolwiek elementu dostarczonego przez Zamawiającego.
  W przypadku dochodzenia od Wydawcy naprawienia szkody lub innych roszczeń przez osobę trzecią, Zamawiający zwróci Wydawcy wszelkie związane z tym koszty.
 1. Zamawiający udziela Wydawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej z prawem do udzielania dalszych licencji na korzystanie przez czas nieokreślony z informacji i materiałów graficznych poprzez jej utrwalenie, zwielokrotnienie techniką fotograficzną, techniką zapisu cyfrowego i innymi dostępnymi formami reprodukcji, wprowadzenie do pamięci komputera i włączenie do zbioru danych Wydawcy, powszechne udostepnienie, w tym w sieciach komputerowych teleinformatycznych oraz na innych nośnikach przekazu, wprowadzenie do obrotu, tworzenie opracowań, rozpowszechnienie oraz publikacje na różnych nośnikach przekazu oraz udostępniania w formie elektronicznej.
 2. Zamawiający ma prawo do wsparcia technicznego ze strony Wydawcy podczas korzystania z NETskanera w ciągu 12 miesięcy obowiązywania Umowy/Aneksu.
 3. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą wobec Wydawcy oraz kontrahentów Wydawcy, za treść oraz prawa autorskie do materiałów graficznych.
 4. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za treść i zawartość Profilu Lokalizacji Zamawiającego w szczególności, gdy narusza przepisy prawa, dobre obyczaje, bądź prawa osób trzecich. Zamawiający akceptując niniejszy dokument oświadcza, iż w przypadku sporów i roszczeń kierowanych do Wydawcy z tytułu treści i zawartości Profilu Lokalizacji Zamawiającego, zwolni go z wszelkiej odpowiedzialności zastępując go w postępowaniach sądowych, arbitrażowych, bądź egzekucyjnych, zobowiązując się pokryć wszelkie koszty w/w postępowań, w tym koszty obsługi prawnej.
 5. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie, w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu, korespondencji elektronicznej (newsletter) dotyczącej obsługi NETskanera.
 6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, za utratę danych nie będących danymi osobowymi, informacji lub dochodów, w tym utraconych korzyści, w następstwie niedostarczenia danych, w tym danych osobowych lub informacji adresatowi kampanii, dostarczenia ich innemu adresatowi, opóźnień w dostarczeniu lub przerw w działaniu Programu lub świadczeniu usług.
 7. Wszelkie reklamacje Zamawiający winien zgłosić Wydawcy z zaznaczeniem nr Klienta lub Umowy/Aneksu, w formie pisemnej lub osobiście do BOK w Warszawie, najpóźniej w terminie 2 tygodni od momentu publikacji przygotowanego przez Wydawcę Profilu Lokalizacji. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis wad i różnic powstałych w wyniku realizacji zamówienia w stosunku do podpisanej Umowy/Aneksu.
 8. Wydawca jest podmiotem, któremu powierzono przetwarzanie danych na mocy art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w trakcie przygotowania Profilu Lokalizacji Zamawiającego w NETskaner.
 9. Administratorem danych jest Panorama Firm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14A.
  Dane osobowe podane w Umowie/Aneksie przetwarzane są w związku z jej realizacją w celach marketingowych oraz dla celów związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, w tym w związku z przesyłaniem informacji handlowych zarówno od Wydawcy jak i jego partnerów biznesowych oraz udostępniania ich innym podmiotom współpracującym z Wydawcą na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych.
  Zamawiający ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne by można było zrealizować Umowę/Aneks oraz opisane wyżej cele marketingowe.
 10. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie Umowy/Aneksu także w drodze akceptacji oferty Wydawcy poprzez oświadczenie złożone za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon/faks), jak również za pomocą oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną.
  Wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy/Aneksu będzie odbywała się przy pomocy poczty elektronicznej, faksu lub poczty tradycyjnej z wykorzystaniem podanego w Umowie/Aneksie adresu korespondencyjnego Zamawiającego.
 11. W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami Ogólnych Warunków Umowy o Zamieszczenie Reklamy/Informacji i Szczegółowych Warunków Produktu NETskaner pierwszeństwo mają zapisy Szczegółowych Warunków Produktu NETskaner.